RKO SERVICE คือ ทีมงานนักออกแบบที่มีประสบการณ์หลากหลายทั้งทางด้าน นิทรรศการ, ตกแต่งภายใน, และ งานสถาปัตยกรรม รวมตัวกันก่อตั้งบริษํทขึ้นมาเพื่อ “การบริการ” งานออกแบบซึ่งคลอบคลุมถึงงานประเมินราคาและงานก่อสร้าง ด้วยทีมงานก่อสร้างมืออาฃีพ สำหรับงานนิทรรศการทุกประเภทและรวมถึงงานตกแต่งภายในโดยเฉพาะ โดยมีเป้าหมายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้วยการออกแบบที่ร่วมสมัย นำเสนอรูปแบบใหม่ๆให้กับลูกค้าตลอดเวลา เหมาะสำหรับลูกค้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น บริษัท,ห้างร้าน, หรือบุคคลใดๆก็ตามที่มีความประสงค์ที่จะโฆษณาหรือจัดแสดงสินค้าของตัวเอง
 

 เป้าหมายของ RKO คือการเป็น “ผู้นำ” ทางด้าน งาน “บริการ” งานออกแบบที่มีคุณภาพในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็น   งานนิทรรศการ หรือ ตกแต่งภายใน, ภายนอก
  

     


การบริการของ RKO จะไม่ได้จำกัดอยู่ที่พื้นที่ของลูกค้าแต่จะมองถึงภาพรวมที่ลูกค้าต้องการ การออกแบบที่คำนึงถึงภาพลักษณ์ กิจกรรม การใช้งานทุกอย่างที่มีผลต่อพื้นที่ 

    


ทีมงาน RKO ได้มีส่วนร่วมในนิทรรศการต่างๆ มามากมาย ผ่านการออกแบบ ประสานงาน และการแก้ไขปัญหาในสถานการต่างๆ สั่งสมประสบการณ์จนเชี่ยวชาญในการดูแลจัดการให้ผลงานออกมาประทับใจ 

 

 

 
Engine by MAKEWEBEASY